Serviciul Cabinet

Asigură, în conlucrare cu celelalte servicii şi formaţiuni din aparatul judeţean al inspectoratului, organizarea şi coordonarea activităţilor necesare îndeplinirii atribuţiilor ce revin unităţii judeţene de poliţie şi subunităţilor de poliţie subordonate şi informarea conducerii Inspectoratului asupra principalelor concluzii rezultate din analiza situaţiei operative, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie HÎRŢAN CRISTIAN

 


 

Biroul Juridic

Asigură consultanţa, asistenţa şi reprezentarea, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale inspectoratului în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

Împuternicit Şef birou: Inspector de poliţie MANEA ALEXANDRU-ŞTEFAN

 


 

Structura de Securitate

Structura de Securitate este constituită ca un compartiment independent, aflat în subordinea inspectorului şef şi în coordonarea adjunetului şefului inspectoratului însărcinat cu atribuţiile funcţionarului de securitate. Structura elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia.

 


 

Biroul Control Intern

Realizează controale, verifică petiţiile cetăţenilor, a rapoartelor şi memoriilor personalului, cercetarea prealabilă care constituie abateri disciplinare, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate.

Șef birou: Comisar de poliţie PETRACHI VASILE

 


 

Biroul Analiză și Prevenirea Criminalității

Elaborează studii, cercetări criminologice şi poliţieneşti ale căror rezultate sunt valorificate prin fundamentarea strategiilor de prevenire şi sprijinirea actului managerial în poliţie.

Împuternicit șef birou: Subcomisar de poliție IFTODI ANCA

 


 

Serviciul Resurse Umane

Asigură îndeplinirea sarcinilor referitoare la selecţionarea, cunoaşterea, încadrarea, promovarea şi pregătirea personalului inspectoratului, subunităţilor şi posturilor de poliţie subordonate.

Împuternicit şef serviciu: Comisar-şef de poliţie MANDACHE LĂCRĂMIOARA

 


 

Serviciul Acțiuni Speciale

Este structura destinată organizarii şi executării de acţiuni specifice pentru combaterea criminalităţii şi violenţelor stradale, asigurarea unui climat de normalitate şi siguranţă civică şi participarea temporară cu forţă complementară, în cooperare cu serviciile operative şi/sau subunităţile de poliţie urbană şi posturile de poliţie din judeţul Iaşi, la acţiunile şi raziile poliţieneşti pentru prinderea infractorilor periculoşi, aplanarea actelor de tulburare gravă a ordinii publice ori a conflictelor deschise cu evoluţie violentă.

Şef serviciu: Inspector principal de poliţie ŞCHIOPU COSTEL-GABRIEL

 


 

Serviciul de Criminalistică

Răspunde de executarea atribuţiilor ce revin poliţiei în domeniul cercetării la faţa locului, executării constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a altor lucrări specifice necesare identificării criminalistice.

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie DUGHILĂ ROMEO-CRISTIAN

 


 

Serviciul de Investigații Criminale

Răspunde de executarea atribuţiilor ce revin poliţiei, pe teritoriul judeţului Iaşi, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii, integrităţii şi sănătăţii persoanei, a proprietăţii private şi publice.

e-mail: investigatiicriminale@is.politiromana.ro

Adresă de e-mail dedicată pentru primirea copiei actului de identitate și a copiei dovezii (chitanței) din care rezultă achitarea sancțiunilor contravenționale (amenzilor) aplicate de lucrători de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Șef serviciu: Comisar-şef de poliţie SVALJA MIHAI

 


 

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice

Exercită, în conformitate cu prevederile legale, atribuţiile poliţiei privind apărarea avutului public şi privat al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, mixt sau al asociaţiilor agricole, a intereselor economice generale ale statului, pe teritoriul judeţului Iaşi, acţtionând direct sau în colaborare cu alte organe de stat pentru protejarea populaţiei împotriva corupţiei şi contrabandei, apărarea patrimoniului cultural.

e-mail: economic@is.politiromana.ro

Adresă de e-mail dedicată pentru primirea copiei actului de identitate și a copiei dovezii (chitanței) din care rezultă achitarea sancțiunilor contravenționale (amenzilor) aplicate de lucrători de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Împuternicit şef serviciu: Comisar de poliţie TOMEGEA TUDOR

 


 

Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

Exercită atribuţiile ce revin poliţiei referitoare la asigurarea normelor legale privind regimul armelor şi muniţiilor, regimul materialelor explozive şi a substanţelor periculoase.

Date de contact: Iaşi, Str. M. Costăchescu, Nr. 2 - Jud. Iaşi (Sediul IPJ Iaşi);

Program de lucru cu publicul:

          Luni: 14:30 - 15:30

          Marţi: 11:30 - 12:30

          Miercuri: 14:30 - 15:30

          Joi: 09:30 - 10:30

          Vineri: 09:30 - 10:30

e-mail: oug41.2016.arme@is.politiromana.ro

Adresă de e-mail dedicată pentru primirea copiei actului de identitate și a copiei dovezii (chitanței) din care rezultă achitarea sancțiunilor contravenționale (amenzilor) aplicate de lucrători din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

Împuternicit şef serviciu: Comisar-şef de poliţie ȘTEFAN MIHAI-GABRIEL

 


 

Centrul de Reținere și Arestare Preventivă

Este componenta inspectoratului care coordonează activitatea poliţiei privind modul de funcţionare a locurilor de reţinere şi arest preventiv ale inspectoratului, pe teritoriul judeţului Iaşi.

Şef centru: Comisar-şef de poliţie MANTA BOGDAN

 


 

Serviciul Ordine Publică

Răspunde de executarea atribuţiilor ce revin poliţiei, pe teritoriul judeţului Iaşi, cu privire la menţinerea ordinii şi liniştii publice, îndrumarea şi controlul sistemelor de pază şi coordonarea poliţiilor comunale şi posturilor de poliţie comunale.

Date de contact: Iaşi, Str. O. Cazimir, Nr. 12-14 - Jud. Iaşi (Sediul Poliţiei Municipiului Iaşi);

Program de lucru cu publicul:

          Marţi: 09:00 - 13:00

          Joi: 11:00 - 15:00

e-mail: ordinepublica@is.politiaromana.ro

Adresă de e-mail dedicată pentru primirea copiei actului de identitate și a copiei dovezii (chitanței) din care rezultă achitarea sancțiunilor contravenționale (amenzilor) aplicate de lucrători de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Împuternicit șef serviciu: Subcomisar de poliţie TOMA CRISTIAN

 


 

Serviciul Rutier

Răspunde de executarea atribuţiilor ce revin poliţiei cu privire la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice din judeţul Iasi.

e-mail: oug41.2016.sr@is.politiaromana.ro

Adresă de e-mail dedicată pentru primirea copiei actului de identitate și a copiei dovezii (chitanței) din care rezultă achitarea sancțiunilor contravenționale (amenzilor) aplicate de lucrători de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Șef serviciu: Inspector principal de poliţie ŞORIC MIHAI

 


 

Serviciul Logistic

Este structura care asigură, din punct de vedere tehnic şi material Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.

Șef serviciu: Comisar de poliţie GHIMPU MIHAELA

 


 

Serviciul Comunicații și Informatică

Este serviciul de specialitate, din cadrul inspectoratului, care asigură organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul privind funcţionarea, dezvoltarea, modernizarea, înzestrarea, investiţiile şi aprovizionarea tehnico/materială pentru reţelele de comunicaţii (telefonice şi radio), transmisii de date şi informatică ale tuturor subunităţilor şi posturilor de poliţie subordonate, precum şi pentru secretizarea comunicaţiilor şi confidenţialitatea preluării datelor prin aceste reţele.

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie ARTENE FLORENTIN-DĂNUŢ

 


 

Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative

Răspunde de organizarea cazierului judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor născute în judeţul Iaşi, care au fost condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri prevazute de legea penală, concomitent cu funcţionarea evidenţelor şi arhivei operative ale poliţiei şi a camerelor de corpuri delicte.

e-mail: cazier@is.politiaromana.ro

Adresă de e-mail dedicată pentru primirea copiei actului de identitate.

Şef serviciul: Comisar-şef de poliţie GHEUCĂ SOLOVĂSTRU FLORIN

 


 

Serviciul Financiar

Răspunde de reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile, imobile şi celor cu potenţial economic, aparţinând inspectoratului, în contabilitatea unitaţii, concomitent cu drepturile şi obligaţiile salariale ale cadrelor militare şi civile ale inspectoratului, miscărilor şi modificărilor intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor financiare obţinute de unitate.

Contabil şef: Comisa- şef de poliţie IUTEŞ MARIANA

 


 

Compartiment Psihologie

Desfăşoară activităţi de evaluare psihologică şi asistenţă psihologică primară şi profilactică la nivelul inspectoratului.