Serviciul Cabinet

Asigură, în conlucrare cu celelalte servicii şi formaţiuni din aparatul judeţean al inspectoratului, organizarea şi coordonarea activităţilor necesare îndeplinirii atribuţiilor ce revin unităţii judeţene de poliţie şi subunităţilor de poliţie subordonate şi informarea conducerii Inspectoratului asupra principalelor concluzii rezultate din analiza situaţiei operative, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Șeful serviciului: Comisar-şef de poliţie ȚĂRANU MĂDĂLIN

 


 

Biroul Juridic

Asigură consultanţa, asistenţa şi reprezentarea, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale inspectoratului în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

Șeful biroului: Inspector principal de poliţie Coșan Andrei

 


 

Structura de Securitate

Structura de Securitate este constituită ca un compartiment independent, aflat în subordinea inspectorului şef şi în coordonarea adjunetului şefului inspectoratului însărcinat cu atribuţiile funcţionarului de securitate. Structura elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia.

 


 

Biroul Control Intern

Realizează controale, verifică petiţiile cetăţenilor, a rapoartelor şi memoriilor personalului, cercetarea prealabilă care constituie abateri disciplinare, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate.

Șeful biroului: Comisar-șef SULUGIUC GHEORGHE ROMEO

 


 

Biroul Analiză și Prevenirea Criminalității

Elaborează studii, cercetări criminologice şi poliţieneşti ale căror rezultate sunt valorificate prin fundamentarea strategiilor de prevenire şi sprijinirea actului managerial în poliţie.

Împuternicită șeful biroului:  comisar-șef de poliție IFTODI ANCA

 


 

Serviciul Resurse Umane

Asigură îndeplinirea sarcinilor referitoare la selecţionarea, cunoaşterea, încadrarea, promovarea şi pregătirea personalului inspectoratului, subunităţilor şi posturilor de poliţie subordonate.

Șeful serviciului: Subcomisar de poliţie IACOB DANIELA ANDREEA

 


 

Serviciul Acțiuni Speciale

Este structura destinată organizarii şi executării de acţiuni specifice pentru combaterea criminalităţii şi violenţelor stradale, asigurarea unui climat de normalitate şi siguranţă civică şi participarea temporară cu forţă complementară, în cooperare cu serviciile operative şi/sau subunităţile de poliţie urbană şi posturile de poliţie din judeţul Iaşi, la acţiunile şi raziile poliţieneşti pentru prinderea infractorilor periculoşi, aplanarea actelor de tulburare gravă a ordinii publice ori a conflictelor deschise cu evoluţie violentă.

Şeful serviciului: Comisar-șef de poliţie ŞCHIOPU COSTEL-GABRIEL

 


 

Serviciul de Criminalistică

Răspunde de executarea atribuţiilor ce revin poliţiei în domeniul cercetării la faţa locului, executării constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a altor lucrări specifice necesare identificării criminalistice.

Șeful serviciului: Comisar-şef de poliţie SPULBER PAUL NADI

 


 

Serviciul de Investigații Criminale

Răspunde de executarea atribuţiilor ce revin poliţiei, pe teritoriul judeţului Iaşi, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii, integrităţii şi sănătăţii persoanei, a proprietăţii private şi publice.

Împuternicit șeful serviciuluiInspector prinicpal de poliție TRIFESCU VASILE GABRIEL

 


 

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice

Exercită, în conformitate cu prevederile legale, atribuţiile poliţiei privind apărarea avutului public şi privat al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, mixt sau al asociaţiilor agricole, a intereselor economice generale ale statului, pe teritoriul judeţului Iaşi, acţtionând direct sau în colaborare cu alte organe de stat pentru protejarea populaţiei împotriva corupţiei şi contrabandei, apărarea patrimoniului cultural.

Șeful serviciuluiComisar-șef de poliţie FOTACHE DORU

 


 

Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

Exercită atribuţiile ce revin poliţiei referitoare la asigurarea normelor legale privind regimul armelor şi muniţiilor, regimul materialelor explozive şi a substanţelor periculoase.

Date de contact: Iaşi, Str. M. Costăchescu, Nr. 2 - Jud. Iaşi (Sediul IPJ Iaşi);

Program de lucru cu publicul:

          Luni: 14:30 - 15:30

          Marţi: 11:30 - 12:30

          Miercuri: 14:30 - 15:30

          Joi: 09:30 - 10:30

          Vineri: 09:30 - 10:30

Şeful serviciului: Comisar-şef de poliţie ȘTEFAN MIHAI

 


 

Centrul de Reținere și Arestare Preventivă

Este componenta inspectoratului care coordonează activitatea poliţiei privind modul de funcţionare a locurilor de reţinere şi arest preventiv ale inspectoratului, pe teritoriul judeţului Iaşi.

Șeful centrului: Comisar-șef de poliţie STROIEȘTEAN VASILE

 


 

Serviciul Ordine Publică

Răspunde de executarea atribuţiilor ce revin poliţiei, pe teritoriul judeţului Iaşi, cu privire la menţinerea ordinii şi liniştii publice, îndrumarea şi controlul sistemelor de pază şi coordonarea poliţiilor comunale şi posturilor de poliţie comunale.

Date de contact: Iaşi, Str. O. Cazimir, Nr. 12-14 - Jud. Iaşi (Sediul Poliţiei Municipiului Iaşi);

Program de lucru cu publicul:

          Marţi: 09:00 - 11:00

          Joi: 09:00 - 11:00

Împuternicit Șeful serviciului: Comisar-şef de poliţie TARCEA LUCIAN

 


 

Serviciul Rutier

Răspunde de executarea atribuţiilor ce revin poliţiei cu privire la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice din judeţul Iasi.

Şeful serviciului: Comisar de poliţie ȘORIC MIHAI


 

Serviciul Logistic

Este structura care asigură, din punct de vedere tehnic şi material Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.

Șeful serviciului: Comisar de poliţie BRÎNZĂ DAN RADU


 

Serviciul Comunicații și Informatică

Este serviciul de specialitate, din cadrul inspectoratului, care asigură organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul privind funcţionarea, dezvoltarea, modernizarea, înzestrarea, investiţiile şi aprovizionarea tehnico/materială pentru reţelele de comunicaţii (telefonice şi radio), transmisii de date şi informatică ale tuturor subunităţilor şi posturilor de poliţie subordonate, precum şi pentru secretizarea comunicaţiilor şi confidenţialitatea preluării datelor prin aceste reţele.

Șeful serviciului: Comisar-şef de poliţie TRANDAFIR CONSTANTIN

 


 

Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative

Răspunde de organizarea cazierului judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor născute în judeţul Iaşi, care au fost condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri prevazute de legea penală, concomitent cu funcţionarea evidenţelor şi arhivei operative ale poliţiei şi a camerelor de corpuri delicte.

Șeful serviciului: Comisar de poliție CHIRILĂ MARIANA


 

Serviciul Financiar

Financiar este structura condusă de un contabil şef, aflată în subordinea nemijlocită a ordonatorului de credite, contabilul şef fiind investit cu autoritate decizională asupra personalului care desfăşoară activităţi specifice financiar - contabile. Această structură îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • fundamentează şi elaborează proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, gestionează bugetul aprobat de venituri şi cheltuieli al ordonatorului terţiar de credite, atât pentru activităţi finanţate integral din bugetul de stat, cât şi pentru activităţi organizate să funcţioneze pe principiul finanțării din alte surse;
 • asigură execuţia indicatorilor bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;
 • îndeplineşte atribuţiile stabilite privind organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii, înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operațiunilor legate de intrările şi ieşirile de bunuri în/din patrimoniul unităţii, prin prelucrarea automată a datelor în cadrul aplicațiilor informatice aprobate;
 • întocmeşte la termen situaţiile financiare privind execuţia bugetului, precum şi orice alte informări cu privire la bugetul administrat, prin prelucrarea automată a datelor în cadrul aplicațiilor informatice aprobate;
 • asigură respectarea prevederilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi efectuează plata cheltuielilor;
 • exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor care afectează fondurile instituţiei şi patrimoniul încredinţat;
 • efectuează calculul și plata drepturilor de natură salarială acordate polițiștilor și personalului civil, precum și alte drepturi cuvenite acestora, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate spre finanţare şi alte operaţiuni ce rezultă din aceasta, respectiv încasările şi plăţile în numerar, emiterea documentelor de încasări şi plăţi prin trezorerie şi bănci, prin prelucrarea automată a datelor în cadrul aplicațiilor informatice aprobate;
 • asigură îndeplinirea activităților privind calculul și plata obligaţiilor fiscale ale instituţiei faţă de bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și raportarea conform prevederilor legale, potrivit competenţelor;
 • execută periodic controale şi activităţi de informare privind asigurarea distribuirii legale a mijloacelor financiare şi a drepturilor băneşti ale personalului;
 • propune măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului unităţii şi pentru recuperarea pagubelor produse, conform ariei de competenţă;
 • întocmeşte graficul circulaţiei şi păstrării documentelor justificative, care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • asigură cadrul organizatoric privind inventarierea anuală sau ori de câte ori este nevoie a elementelor de activ şi pasiv ale unităţii şi înregistrează în contabilitate rezultatele acesteia, potrivit normelor legale;
 • analizează, din punct de vedere financiar, eficienţa utilizării mijloacelor materiale şi financiare puse la dispoziţia unităţii, concomitent cu luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune;
 • păstrează şi arhivează documentele justificative privitoare la activitatea proprie, registrele şi situaţiile financiare lunare şi trimestriale.

Atribuțiile structurii Financiar se exercită pe domenii de activitate, prin intermediul compartimentelor din structura organizatorică, astfel:

 • Compartimentul Evidență informatizată a contabilității materiale și financiare, decontări și casierie;
 • Compartimentul Calcul și evidență informatizată a drepturilor de personal.

 

Împuternicit Contabil şef: Comisar-şef de poliţie PURCEL MIHAELA


 

Birou Siguranța Școlară

 • evaluarea zilnică a situației operative privind siguranța în unitățile de învățământ și în zona adiacentă acestora și aplicarea măsurilor necesare, în cooperare cu celelalte instituţii sau structuri ale poliţiei cu competenţe în domeniu, pentru diminuarea riscurilor asociate;
 • relaționarea permanentă cu factorii responsabili din cadrul administrației publice locale, inspectoratelor şcolare, unităţilor de învățământ preuniversitare și universitare, societăților comerciale, organizațiilor neguvernamentale, comitetelor de părinţi, asociaţiilor şi ligilor studenţilor, în scopul identificării factorilor de risc şi stabilirii/aplicării măsurilor comune pentru creşterea siguranţei în instituțiile de învăţământ;
 • organizarea și participarea alături de reprezentanţii celorlalte instituţii sau structuri ale poliţiei cu competenţe în domeniu la activităţi de educaţie antiinfracțională și antivictimală, inclusiv în cadrul unor campanii, programe sau proiecte etc.;
 • cooperarea cu celelalte structuri operative ale Poliției Române cu competențe în combaterea criminalității pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ;
 • realizarea unor analize, studii sau alte informări cu privire la tendințele situației operative și reliefarea vulnerabilităților, amenințărilor sau a potențialelor riscuri;
 • identificarea şi consilierea elevilor/studenților care fac parte din categoriile cu risc criminogen;
 • desfășurarea de activități comune cu reprezentanţii autorităților administrației publice locale (poliția locală) și jandarmeriei pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările și completările ulterioare;
 • luarea în evidență, inventarierea şi ierarhizarea unităţilor de învățământ preuniversitar și universitar în funcție de gradul de risc la adresa climatului de siguranţă școlară;
 • asigurarea, cu respectarea prevederilor dispoziţiilor de linie, a informării opiniei publice cu privire la principalele atribuţii ale structurilor de siguranță școlară şi la rezultatul unor activităţi desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • crearea unei baze documentare proprii care să cuprindă date de interes şi materiale în domeniul siguranței școlare, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform cadrului normativ de referință;
 • respectarea prevederilor cu privire la protecția persoanelor, prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform cadrului normativ de referință;
 • participarea la ședințele organizate la nivelul școlilor și asociațiilor studențești, precum şi la alte evenimente importante pentru comunitatea preuniversitară/universitară din zona de responsabilitate;
 • cooperarea cu structurile de poliție rutieră, în vederea desfășurării activității de educație rutieră în unitățile de învățământ.

 

Imputernicit Șeful biroului: Inspector-principal de poliție BOTEZ ANA-MARIA


 

Compartiment Psihologie

Desfăşoară activităţi de evaluare psihologică şi asistenţă psihologică primară şi profilactică la nivelul inspectoratului.


 

Biroul Protecția Animalelor

Este structura de specialitate care coordonează activitățile specifice desfășurate de structurile Inspectoratului de Poliție Județean Iași privind prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională penală care au ca obiect animalele aflate într-o situație de pericol.

Șeful biroului: Comisar-șef de poliție AZAMFIREI PETRICĂ