01 August 2023Sursa: IPJ IAȘI

Anunț examen pentru atestarea profesională a calităţii de detectiv particular

 

A N U N Ț

 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 și 2 din Legea nr. 329/2003 cu modificările și completările ulterioare referitoare la dobândirea calității de detectiv particular, Inspectoratul de Poliție Județean Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. M. Costăchescu, nr. 2, jud. Iași, organizează la data de 07.09.2023, ora 10:00,

E X A M E N

pentru atestarea profesională a calităţii de detectiv particular

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE :

 

Pentru a putea participa la examen, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă cetățenia română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale spațiului economic european;
 • posedă cel puțin studii medii și este absolvent al unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale ori este absolventă a unei instituții de învățământ superior;
 • să fie aptă din punct de vedere medical;
 • să nu fi fost condamnată pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice;
 • să obțină avizul Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

 

 

 

Persoanele interesate vor prezenta până la data de 19.08.2023, polițistului din cadrul Serviciului de Investigații Criminale desemnat pentru verificarea și primirea documentelor, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, următoarele documente:

 • cerere de înscriere la examenul de atestare a calității de detectiv particular;
 • actul de identitate al candidatului;
 • certificate medicale şi de atestare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii;
 • actul de studii, în original şi în copie, sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea unei funcţii de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale;
 • actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original și în copie, conform prevederilor art. 6, al. 1, lit. d din Legea 329/2003, distinct de documentul prevăzut la art. 6, al. 1, lit c din Legea 329/2003, cu excepția absolvenților unei școli postliceale de detectivi;
 • curriculum vitae;
 • declaraţie din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care să implice exercițiul autorității publice;
 • dovada achitării la casieria IPJ IAȘI a tarifului (292 RON) pentru susţinerea examenului (achitarea tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștiințelor se va face la IPJ IAȘI - Serviciul Financiar din mun. Iași, str. M.Costăchescu, nr. 2, numai după obținerea avizului în vederea participării la examen);

Fotocopiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prin semnarea de către polițistul desemnat cu primirea și verificarea acestora. Originalul documentelor prezentate se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. 

PROBE DE EXAMEN:

 1. Proba scrisă
 • Proba scrisă a examenului constă într-un test grilă ce cuprinde 20 de întrebări, fiecare întrebare având trei variante de răspuns, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte.
 • Întrebările vor fi întocmite pe baza tematicii și a bibliografiei ce se regăsesc în Anexa 1 a prezentului anunț.
 • Membrii comisiei vor înmâna fiecărui candidat câte un exemplar al testului și o foaie de răspuns ce se semnează și ștampilează de către unul dintre membrii comisiei.
 • Modalitatea de completare a foii de răspuns este de barare cu o linie orizontală a răspunsului considerat incorect și cu două linii unite în forma literei „X” pentru răspunsul considerat corect.
 • Timpul de examinare se stabilește de comisie, dar nu poate fi mai mic de o oră și se comunică la începerea examinării.
 • Fiecare candidat primește foaia de răspuns pe colțul din dreapta sus își trece numele și prenumele, apoi îndoaie colțul foii. În primele 15 minute ale examenului, membrii comisiei de examinare trec pe la fiecare candidat, lipesc și ștampilează colțul respectiv.
 • Fiecare răspuns corect este apreciat cu 0,5 puncte.Este declarat admis la proba scrisă candidatul care obține cel puțin nota 5.
 • După corectarea testelor la proba scrisă, candidații vor fi înștiințați de rezultatul obținut, fie personal, fie prin afișarea acestora într-un loc accesibil publicului.
 1. Interviu (pentru candidații declarați „ADMIS” la proba scrisă)
 • Candidații declarați „ADMIS” la proba scrisă intră la interviu în ordinea alfabetică.
 • Interviul se realizează de către comisia de examinare desemnată pentru proba scrisă.
 • Anterior începerii interviului, pe baza tematicii și bibliografiei publicate, comisia de concurs procedează la stabilirea unor subiecte de examinare, în număr egal cu numărul candidaților admiși la proba scrisă, fiecare subiect fiind compus dintr-un număr de 5 întrebări pentru care se elaborează un ghid de interpretare conținând baremul de apreciere.
 • Subiectele se stabilesc prin formularea unor întrebări diferite de cele din Anexa 2 a prezentului anunț, sau prin întrebări referitoare la o speță privind activitatea detectivilor particulari, concepute de comisie în limitele și pe baza tematicii și bibliografiei.
 • Pentru fiecare dintre cele 5 întrebări, comisia stabilește punctajul de notare între 1 și 3 puncte, în raport de complexitatea acesteia, astfel încât suma punctelor acordate prin baremul celor 5 întrebări să nu depășească cifra 9, la care se adaugă 1 punct din oficiu.
 • Interviul va începe cu adresarea de către comisia de examinare a uneia sau mai multor întrebări, conform ghidului de interviu din Anexa nr. 2, urmărind a se stabili opiniile candidaților cu privire la profesia de detectiv particular, calități și aptitudini necesare, colaborarea cu unitățile de poliție.
 • Răspunsurile la întrebările din ghidul de interviu (Anexa nr. 2) nu se vor puncta.
 • La interviu acordă note atât președintele cât și membrii comisiei, iar nota finală se determină ca medie aritmetică a notelor acordate.
 • Este declarat admis la proba interviului candidatul care va obține cel puțin nota 5.
 • Imediat după susținerea interviului, candidații vor fi înștiințați de rezultatul obținut, fie personal, fie prin afișarea acestora într-un loc accesibil publicului.
 • Tematica și bibliografia pregătirii de specialitate a candidaților care doresc să susțină examenul pentru obținerea atestatului de detectiv particular se regăsește în Anexa nr. 1 a prezentului anunț.
 • Rezultatele finale ale examenului de atestare vor fi afișate timp de 10 zile.
 • În termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, candidații respinși la examenul de obținere a atestatului pot depune contestație la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Examenul de atestare a calității de detectiv particular va avea loc în data de 10.03.2023, ora 10:00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, din municipiul Iași, str. M. Costăchescu, nr. 2, jud. Iași.

Reprezentanţii mandataţi ai asociaţiilor profesionale de detectivi particulari vor comunica, în scris, Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași intenția de participare la examen până la data de 19.08.2023

TEMATICA și BIBLIOGRAFIA

pentru candidații la examenul de atestare a calității de detectiv particular

TEMATICA

 • Drepturile și libertățile fundamentale  – Constituția României;
 • Legea penală și limitele ei de aplicare;
 • Infracțiunea;
 • Infracțiuni contra libertății persoanei;
 • Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private;
 • Infracțiuni contra înfăptuirii justiției;
 • Infracțiuni de corupție;
 • Infracțiuni de serviciu;
 • Infracțiuni de fals;
 • Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege;
 • Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice;
 • Infracțiuni contra securității naționale;
 • Metode speciale de supraveghere și cercetare;
 • Percheziția;
 • Sesizarea organelor de urmărire penală;
 • Contractul;
 • Exercitarea profesiei de detectiv particular;
 • Organizarea și funcționarea societăților specializate și cabinetelor individuale de detectivi particulari;
 • Protecția informațiilor clasificate;
 • Constituirea societăților;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal;

BIBLIOGRAFIA

 • Constituția României, din 1991, republicată, Titlul II, cap. I, II;
 • Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare:

- Partea generală, Titlul I, Titlul II;

- Partea specială, Titlul I, cap. VI, art. 206 – 208, cap. IX, art. 224 – 227, Titlul IV, art. 266, art. 268, art. 269, art. 271, art. 272, art. 273, art. 275, art. 277, Titlul V, cap. I, art. 291, art. 292, cap. II, art. 302 – 304, Titlul VI, cap. III, art. 320 – 327, Titlul VII, cap. IV, art. 348, cap. VI, art. 360-366, Titlul X, art. 409 – 410;

 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală cu modificările și completările ulterioare:

- Partea generală, Titlul IV, cap. IV, cap. VI, art. 156 – 158;

- Partea specială, Titlul I, cap. II, art. 288 – 290;

 • Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil, Cartea V, Titlul II, cap. I;
 • Legea nr. 329/2003, republicată, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 1666/2004, privind Norme de aplicare a Legii nr. 329, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002, privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, Titlul II, cap. I, cap. III;
 • HG nr. 585/2002, pentru aprobarea Standardelor Naționale de protecția a informațiilor clasificate în România cu modificările și completările ulterioare, cap. II, Secțiunea a 1-a, Secțiunea a 3-a, Secțiunea a 5-a;
 • Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, Titlul II, cap. I, cap. III;
 • Legea nr. 363/2018, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulația a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

 

 

 

 

 

Relații suplimentare se pot obține la numărul de apel 0232/ 302.167