PROGRAM GHISEU

DOCUMENTE RETINUTE/RETRASE :

În zilele de luni, marți și joi, în intervalele orare: 08.30-12.30 și 13.30-16.00;

În ziua de miercuri,  în intervalele orare: 08.30-12.30 și 13.30-18.00;

În ziua de vineri, în intervalul orar: 08.30-12.30;

În zilele nelucrătoare, în intervalul orar: 09.00-11.00.

 

Susținerea testului de cunoaștere a regulilor de circulație se realizează la cererea titularului permisului de conducere, solicitare care poate surveni atât prin formularea unei cereri scrise și care va fi depusă direct la sediul Serviciului Rutier sau telefonic la nr. 0232302772.

Planificarea zilelor în care se poate susține testul:

Marți: 17:00

Joi: 17:00

Sâmbătă: 10:00

      Zilele din săptămână și orele stabilite, începând cu data de 01.03.2023, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație de către conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie:                                                                                                                                                                                                                      În ziua de luni, în intervalul orar 1000 - 1200 ;

                                       În ziua de miercuri, în intervalul orar 1500 - 1700 ;

                                      În ziua de sâmbătă, în intervalul orar 1000 - 1200 .                                 

         Susținerea testului de cunoaștere a regulilor de circulație se realizează la cererea titularului permisului de conducere, solicitare care poate surveni atât prin formularea unei cereri scrise și care va fi depusă direct la sediul Serviciului Rutier sau telefonic la nr. 0232.302.772, până la data și ora de început a testării.

            

             Conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie care urmează să fie testați trebuie să-l aibă asupra lor actul de identitate ori pașaportul, după caz, aflat în termenul de valabilitate.

 

             Modul de desfășurare a testării:

         Accesul candidaților în sala de verificare se realizează în baza programării, doar dacă sunt îndeplinite condițiile legale de admitere la testare.

         Nu este permis accesul în sala de verificare a candidaților aflați într-o stare vădită de ebrietate sau într-o altă stare de natură a nu le permite susținerea testului, precum și a celor care nu au asupra lor documentul prevăzut la pct. II.

         Cu ocazia prezentării pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, membrii comisiei de verificare solicită fiecărui candidat în parte să-și exprime opțiunea pentru limba în care dorește să susțină testul.

         Sesiunea de verificare se organizează pentru un număr maxim de 30 de persoane și nu poate dura mai mult de 30 de minute.

         Premergător începerii sesiunii de verificare și pe timpul susținerii testului, candidaților le este interzis:

         a) să folosească în sala de verificare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio/video sau orice alte obiecte de natură să fraudeze testul de verificare;

         b) să poarte discuții cu alți candidați;

         c) să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba pe ceilalți candidați.

         În cazul nerespectării interdicțiilor precizate mai sus, candidaților li se aduce la cunoștință faptul că aceștia vor fi declarați ”Respinși”.

         Prin termenul candidat se înțelege conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care se prezintă pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație.

         Testul de verificare cuprinde 15 întrebări, fiecare cu câte 3 variante de răspuns,  dintre care doar o singură variantă este corectă.

         Timpul alocat soluționării unui test este de 20 de minute, dar nu poate depăși timpul sesiunii de verificare (30 de minute).

         Verificarea cunoașterii regulilor de circulație constă în completarea de către candidați a fișei de răspuns, prin însemnarea cu litera ”X” a casetei corespunzătoare răspunsului considerat corect, lăsând necompletate celelalte casete cu răspunsurile apreciate ca fiind greșite.

         În fișa de răspuns, persoana verificată completează toate rubricile existente și semnează.

         Candidatul este declarat ”Respins” dacă nu răspunde corect în timpii prevăzuți la alin.(3) și la numărul minim de întrebări prevăzut la art. 219 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și în caz de nerespectare a interdicțiilor.

1. Model cerere pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la art. 104 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 221 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 1).

Menţionăm că soluţionarea unei astfel de cereri revine şefului poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române (art. 104 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.), iar testul pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, în vederea promovării acestuia, ca şi condiţie necesară pentru reducerea perioadei de supendare, se susţine la serviciul rutier care îl are în evidenţă (art. 106 alin. 1 lit. c din acelaşi act normativ).

 

2. Model cerere de comunicare a istoricului sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice, prevăzută la art. 7 din O.M.A.I. nr. 141/2014 privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie (Anexa nr. 2).

Cererea se soluţionează de către poliţia rutieră pe raza căreia titularul permisului de conducere îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit evidenţei din aplicaţia informatică, în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.

 

3. Model cerere restituire permis de conducere eliberat de o autoritate străină, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României, prevăzută la art. 113 alin. (11) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 220 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 3).

Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, conform prevederilor de mai sus.

 

4. Model cerere de păstrare a permisului de conducere eliberat de o autoritate străină la serviciul rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, în termenele prevăzute de legislaţia rutieră, prevăzută la art. 212 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 4).

Potrivit normei invocate, despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.De asemenea, cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, care va proceda la restituirea documentului la expirarea perioadei de suspendare.

 

5. Model cerere comunicare informaţii cu privire la numărul de puncte de penalizare aplicate, prevăzută la art. 208 din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 5).

Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul documentului, cu precizarea că aceste informaţii se comunică personal la sediul unităţii.

 

6. Model cerere restituire permis de conducere la expirarea termenului de suspendare, prevăzută la art. 219 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 6).

 

7. Model cerere de restituire permis de conducere în baza certificatului medico-legal prin care se confirmă că afecţiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat,  prevăzută la art. 219 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 7).

 

8. Model cerere de restituire permis de conducere în baza ordonanţei procurorului/hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat, prevăzută la art. 219 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 8).

Pentru punctele 6-8, cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul, cu precizarea că restituirea documentului se face personal la sediul unităţii de poliţie (art. 113 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.).

 

9. Model cerere solicitare aviz de acces la drumul public, prevăzută la art. 52 alin. (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 9).

Potrivit enunţului textului de lege invocat, proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, în baza acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces eliberate de administratorul drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere. De asemenea cererea se întemeiază pe dispoziţiile art. 33 alin. (1) din din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 87 din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat. Precizăm că în conformitate cu prevederile Anexa 1 pct.1 din O.G. nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru avizarea amenajării căilor de acces la drumul public se percepe, funcţie de termenul de eliberare a avizului, o taxă de 100 lei în regim normal (30 zile), respectiv 200 lei în regim de urgenţă (5 zile). Conform alin. 1 al art. 3 din actul normativ anterior menţionat, taxele respective constituie venituri la bugetul de stat şi se achită la unităţile Trezoreriei Statului, în condiţiile legii.

 

10. Model cerere pentru avizarea efectuării lucrărilor care implică închiderea şi/sau crearea de restricţii pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor şi/sau pietonilor (Anexa nr. 10);

 

11. Model cerere în vederea încheierii unui contract de prestării servicii pentru însoţirea cu echipaje de poliţie rutieră a transporturilor agabaritice (Anexa nr. 11);

 

12. Model cerere pentru însoţirea transportului agabaritic cu echipaje de poliţie rutieră (Anexa nr. 12);

 

13. Model cerere pentru acordarea avizului Poliţiei Rutiere pentru proiectele de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice şi alte dispozitive speciale (Anexa nr. 13);

 

14. Model cerere în vederea obţinerii avizului pentru organizarea şi desfăşurarea unui concurs/antrenament pe drumurile publice (Anexa nr. 14);

 

15. Model cerere pentru restituirea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare reţinute ca urmare a dispunerii măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului (Anexa nr. 15).