SERVICIUL CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ȘI EVIDENȚE OPERATIVE IAȘI

Sediul: mun. Iași, str. Prof. Mihai Costăchescu, nr. 2,  jud. Iași

 Fax: 0232/302218

 E-mail:  cazier@is.politiaromana.ro       

 

     ANUNȚ IMPORTANT,    privind obținerea certificaului de cazier judiciar de  către cetățenii unui  stat  membru  ale Uniunii Europene

            Având  în vedere prevederile  art. 30 din Legea nr. 290/2004, privind cazierul  judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele:

 • Pentru cetăţenii unui stat membru UE, altul decât România, se va ataşa şi extrasul din cazierul judiciar al statului membru de cetăţenie pe care Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative,  în calitate de autoritate centrală a României, îl obține de la statul membru de cetăţenie.
 • Întreg procesul se poate întinde pe o durată de  aproximativ 30 de zile, ca urmare a faptului că, potrivit prevederilor Deciziei-cadru 2009/315/JAI, răspunsul la cererea pentru obținerea de informații se transmite în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care a fost primită cererea de către autoritatea centrală a statului membru, iar, ulterior, potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, autoritățile române eliberează extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia.

 

Condiții eliberare documente:

       Începând din data de 01.02.2023,  certificatul de cazier judiciar poate fi obținut și online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro.

Prezentul document este valabil doar în format electronic.

       Potrivit  Legii nr. 3/ 03.01.2023, pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004,  privind cazierul judiciar, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit și în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice.

     Certificatul  de cazier judiciar va fi eliberat pentru persoanele fizice, de cetățenie română, care nu sunt înscrise în evidențele Sistemului Național de Evidență a Cazierului Judiciar Român – ROCRIS.

    Cetățenii au la dispoziție două mecanisme de acces pentru obținerea certificatului de cazier: direct prin autentificarea în portalul hub.mai.gov.ro sau prin accesarea GHISEUL.ro, cele două platforme fiind interconectate.

   Mecanismele de obținere a certificatului de cazier judiciar electronic:

 1. prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, pentru utilizatorii care sunt înregistrați

 sau doresc să se înregistreze în platformă. Solicitarea cazierului se face urmând procedura de validare a identității electronice folosind un card bancar înrolat 3D Secure, emis de o instituție bancară din România. În urma validării, aceștia vor fi redirecționati către platforma HUB.MAI.GOV.RO, pentru completarea online a cererii tip.

 1. prin platforma HUB.MAI.GOV.RO, pentru utilizatorii care nu sunt înregistrați în

GHISEUL.RO sau nu dețin un card bancar emis de o instituție bancară din Romania. Solicitanții vor completa un formular disponibil în platformă, iar pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, se vor prezenta fizic, o singură dată, la unitățile de poliție care eliberează certificate de cazier,  urmând ca în cursul acestui an certificarea identității să poată fi făcută la toate instituțiile MAI care oferă servicii publice.

               După validarea contului, pentru eliberarea certificatului de cazier, cetățenii vor accesa secțiunea „servicii”, vor selecta motivul solicitării dintr-o listă disponibilă, vor trimite cererea precompletată deja cu datele de stare civilă, iar sistemul va genera automat certificatul de cazier judiciar, semnat electronic.  Valabilitatea certificatului emis este de 6 luni de la data eliberării.

      Vă informăm că, începând cu data de 01.07.2021, certificatele de cazier judiciar pentru persoane fizice și juridice vor fi tipărite pe coli de format A4 și vor fi individualizate prin seria și numărul unic imprimate în partea din dreapta, sus, generate automat de sistemul informatic.

      Persoanele interesate vor putea depune cererea-tip completată în prealabil, sau vor putea solicita tipărirea acesteia din sistemul informatic.

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 267/2021 pentru completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, „se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”.     

         Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normativerecomandăm tuturor persoanelor care doresc să obțină certificatul de cazier judiciar în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, licitație, etc., la instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice, să solicite acestor instituții obținerea extrasului de pe cazierul judiciar  în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.

               În acest fel, cetățeanul nu mai este obligat să se prezinte la ghișeu  pentru solicitarea/eliberarea/ridicarea certificatului de cazier judiciar. Cererea-tip pentru obţinerea extraselor de pe cazierul judiciar (Anexa nr. 43 din H.G. nr. 345/2010) trebuie să fie motivată și se adresează unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică pentru care se cere extrasul de pe cazierul judiciar, iar, în cazurile prevăzute la art. 6 din Legea 290/2004 - Inspectoratului General al Poliţiei Române.

          Eliberarea certificatului de cazier judiciar, necesar pentru anexarea la dosarul constituit în vederea susținerii examenului pentru obținerea Permisului Auto, se poate realiza  de către SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULĂRI VEHICULE IAŞI, în baza acordului dumneavostră pentru efectuarea verificărilor specifice.  O.M.A.I. nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere,  la art. 6 prevede că  dosarul de examinare trebuie să conţină extrasul de pe cazierul judiciar  în termenul de valabilitate. 

 

Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana fizică

 

       Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), se poate  prezenta la orice subunitate de poliție unde există ghișeu de cazier judiciar.

Acte necesare

 1. actul de identitate în original (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate.

 

         În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor de până la 14 ani, acesta se poate obține de către părinte/tutore, sau de către un împuternicit al acestora.

Acte necesare

 1. cererea tip completată;
 2. actul de identitate al părintelui/tutorelui, original;
 3. certificatul de naștere al minorului, original și copie;

   

          În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită prin împuternicit (AVOCAT sau  ALT  ÎMPUTERNICIT  AL  PERSOANEI FIZICE), acestuia i se solicită:

         

   

 1. cererea tip completată;
 2. actul de identitate împuternicit în original (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);
 3. procura notarială sau împuternicirea avocațială, în original și copie, astfel:                          - procura notarială autentificată în limba română, în original și copie  sau procura notarială încheiată în străinătate în altă limbă decât în limba română, în original și copie, care trebuie tradusă de un traducător autorizat în România. Procurile încheiate în străinătate vor fi autentificate  prin misiunile diplomatice sau ofiicile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor oficiale străine. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.                                                                                                                  - împuternicire avocaţială în original, emisă cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Conţinutul împuternicirii avocaţiale  trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte avocatul  care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.    

 

             În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul/soţia  persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului/soţiei  acestora, care trebuie să-și demonstreze calitatea.

                 În situaţia în care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

 

ALTE INFORMAȚII DE INTERES

 

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile lucrătoare  de la data solicitării.

Certificatele de cazier judiciar se eliberează în limba oficială a statului, respectiv limba română.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.

 

Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana juridică

 

            Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana juridică poate solicita prin reprezentant legal, la orice subunitate de poliție unde există ghișeu de cazier judiciar, respectiv, sediul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și sediul Poliției Municipiului Iași, sediul Poliției Municipiului Pașcani, sediul Poliției Orașului Târgu Frumos, sediul Poliției Orașului Hârlău, sediul Secției 5 Poliție Rurală Răducăneni.

             Certificatul de cazier judiciar pentru persoana fizică autorizată (PFA), întreprinderile individuale și întreprinderile familiale - ACESTOR CATEGORII NU LI SE ELIBEREAZĂ CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR.  Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite în baza O.U.G. nr. 44/2008 nu au personalitate juridică și nu răspund penal, deci nu pot fi incluse în evidența cazierului judiciar privind persoanele juridice. Având în vedere acest aspect, acestor solicitanți li se va elibera doar certificat de cazier judiciar pentru persoană fizică.

            Acte necesare

 1. cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată;
 2. Anexa 38 din H.G. nr. 345/2010, care se va complete în mod obligatoriu pentru toate certificatele de cazier judiciar eliberate persoanelor juridice;
 3. documentele disponibile care fac dovada calității de persoană juridică, (original), cum ar fi orice înscris  oficial, respectiv, certificatul  constatator –forma detaliată  de la Oficiul Naţional al Registrului  Comerţului sau certificatul  de înregistrare  şi  statutul/actul constitutiv al persoanei juridice, copia hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice, alte acte normative precum Ordine de Ministru, respectiv Hotărâri de Guvern, etc..
 4. actul de identitate în original al deponentului.

Pentru școli/primării, actele necesare sunt:

 1. documentele care fac dovada calității de persoană juridică, respectiv, certificatul de înregistrare fiscală și decizia de numire în funcție a directorului/primarului instituției;
 2. dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice- împuternicire, formular tipizat (Anexa 38 din HG nr. 345/2010);
 3. actul de identitate în original al deponentului.

Nu mai sunt necesare copii după actul constitutiv/ certificat de înregistrare la Registrul Comerțului !  Acestea vor fi prezentate în original, vor fi verificate de personalul ghișeelor care va extrage datele relevante (denumire, CUI, administratori etc) și vor fi restituite reprezentanților persoanelor juridice.

 

  ALTE  INFORMAȚII DE INTERES

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile lucrătoare, este valabil 6 luni de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

 

Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la I.P.J. Iaşi:

  Pentru persoanele fără antecedente penale:

Ziua

Primiri cereri

 Eliberări certificate

Luni

08:30 - 12:30    13:30 - 15:30 

Imediat după depunerea cererii

Marţi

10:30 - 13:30    15:00 - 18:00

Imediat după depunerea cererii

Miercuri

08:30 - 12:30    13:30 - 15:30 

Imediat după depunerea cererii

Joi

08:30 - 12:30    13:30 - 15:30 

Imediat după depunerea cererii

Vineri

08:30 - 13:00

Imediat după depunerea cererii

  Pentru persoanele cu antecedente penale:

Ziua

Primiri cereri

 Eliberări certificate

Luni

08:30 - 12:30    13:30 - 15:30 

08:30 - 12:30    13:30 - 15:30 

(a treia zi lucrătoare)

Marţi

10:30 - 13:30    15:00 - 18:00

10:30 - 13:30    15:00 - 18:00

(a treia zi lucrătoare)

Miercuri

08:30 - 12:30    13:30 - 15:30 

08:30 - 12:30    13:30 - 15:30 

(a treia zi lucrătoare)

Joi

08:30 - 12:30    13:30 - 15:30 

08:30 - 12:30    13:30 - 15:30 

(a treia zi lucrătoare)

Vineri

08:30 - 13:00

08:30 - 13:00

(a treia zi lucrătoare)

 

          Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la Poliţia Municipiului Iaşi:

Ziua

Primiri cereri

 Eliberări certificate

Luni

09:00 - 12:00   12:30-14:00

Imediat după depunerea cererii

Marţi

09:00 - 12:00   12:30-14:00

Imediat după depunerea cererii

Miercuri

10:30 - 13:30     15:00 - 18:00

Imediat după depunerea cererii

Joi

09:00 - 12:00   12:30-14:00

Imediat după depunerea cererii

Vineri

09:00 - 12:00   12:30-14:00

Imediat după depunerea cererii

 

Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la Poliţia Municipiului Paşcani:

Ziua

Primiri cereri

 Eliberări certificate

Luni

09:00 - 12:00

Imediat după depunerea cererii

Marţi

08:30 - 09:30     14:30 - 15:30

Imediat după depunerea cererii

Miercuri

09:00 - 12:00

Imediat după depunerea cererii

Joi

08:30 - 09:30     15:00 - 18:00

Imediat după depunerea cererii

Vineri

09:00 - 12:00

Imediat după depunerea cererii

   

Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la Poliţia Oraşului Hârlău:

Ziua

Primiri cereri

 Eliberări certificate

Luni

09:00 - 11:00

Imediat după depunerea cererii

Marţi

09:00 - 11:00

Imediat după depunerea cererii

Miercuri

15:00 - 18:00

Imediat după depunerea cererii

Joi

09:00 - 11:00

Imediat după depunerea cererii

Vineri

09:00 - 11:00

Imediat după depunerea cererii

   Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la Poliţia Oraşului Tg. Frumos:

Ziua

Primiri cereri

 Eliberări certificate

Luni

09:00 - 11:00     15:00 - 17:00

Imediat după depunerea cererii

Marţi

09:00 - 11:00

Imediat după depunerea cererii

Miercuri

09:00 - 11:00

Imediat după depunerea cererii

Joi

09:00 - 11:00

Imediat după depunerea cererii

Vineri

09:00 - 11:00

Imediat după depunerea cererii

 

  Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la Secția 5  Poliţie Rurală Răducăneni:

Ziua

Primiri cereri

 Eliberări certificate

Luni

09:00 - 11:00

Imediat după depunerea cererii

Miercuri

09:00 - 11:00

Imediat după depunerea cererii

Joi 

09:00 - 11:00

Imediat după depunerea cererii

 

 

OBȚINEREA FORMULARULUI STANDARD MULTILINGV

 

Formularul standard multilingv este formularul care însoțește certificatul de cazier judiciar, folosit pentru traducerea acestuia, eliberat pentru o persoană care nu este înscrisă în cazierul judiciar, de către autoritățile române competente, pentru a fi prezentat în fața autorităților unui alt stat membru al Uniunii Europene.

Persoana îndreptățită să solicite formularul standard multilingv este titularul certificatului de cazier judiciar sau persoana împuternicită, potrivit legii.

Cererea pentru eliberarea formularului standard multilingv poate fi depusă în același timp cu cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, sau la o dată ulterioară, situație în care este necesară prezentarea certificatului de cazier judiciar emis anterior, însă nu mai târziu de expirarea acestuia (6 luni de la data eliberării).

Formularul standard multilingv se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

 

 Acte necesare

 1. cererea tip completată cu datele de state civilă și motivată ;
 2. actul de identitate în original (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate.
 3. dacă cererea se depune prin împuternicit: actul de identitate în original al împuternicitului, împuternicirea avocaţială sau procura autentificată, în original și copie, iar atunci când este cazul și traducerea autorizată, copie după actul de identitate al persoanei pentru care se solicită eliberarea formularului  standard multilingv. 

 

OBȚINEREA EXTRASULUI DIN CAZIERUL JUDICIAR

 

        Extrasul din cazierul judiciar este documentul emis cu ocazia schimbului de informații din cazierele judiciare, efectuat cu statele membre și statele terțe. Cererea pentru eliberarea extrasului din cazierul judiciar poate fi depusă de  persoane  fizice, cetățeni români sau străini care sunt sau au fost rezidenți ori resortanți ai statului roman sau ai statului membru de unde se solicită eliberarea extrasului.

Acte necesare

 1. cererea tip completată cu datele de state civilă și motivată (Anexa nr. 40 din H.G. nr. 345/2010);
 2.  actul de identitate în original (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate.
 3. dacă cererea se depune prin împuternicit: actul de identitate în original al împuternicitului, împuternicirea avocaţială sau procura autentificată, în original și copie, iar atunci când este cazul și traducerea autorizată, copie după actul de identitate al persoanei pentru care se solicită eliberarea extrasului din cazierul  judiciar.

 

OBȚINEREA  EXTRASULUI  DE  PE  CAZIERUL  JUDICIAR

 

 Extrasul de pe cazierul judiciar  este documentul eliberat instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.

În extrasul de pe cazierul judiciar transmis instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice se înscriu aceleași date ca și în certificatul de cazier judiciar (eliberat persoanei fizice).

         Adresa prin care se solicită eliberarea extrasului de pe cazierul  judiciar și  cererea tip pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar (Anexa nr. 43 din H.G. nr. 345/2010) trebuie să fie motivată și se adresează unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut  persoana fizică pentru care se cere extrasul de pe cazierul judiciar, iar, în cazurile prevăzute la art. 6 din Legea 290/2004 - Inspectoratului General al Poliţiei Române.

După completarea (înregistrarea) și semnarea tipizatelor  de către conducătorul instituției, documentele vor fi:

 1.   scanate și transmise prin email la adresa cazier@is.politiaromana.ro;
 2. sau transmise în original prin poștă la Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative situat în mun. Iași, str.Mihai Costăchescu, nr. 2, jud.Iași, răspunsul privind rezultatul verificărilor urmând a fi recepționat prin poștă la adresa specificată de entitate în solicitare.

 

OBȚINEREA CERTIFICATELOR DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ, din care rezultă dacă persoana fizică verificată a săvârșit vreuna dintre infracțiunile prevăzute în Legea nr. 118/2019 privind registrul  național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

 

           Pentru a obține certificatul de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019, orice persoană fizică poate solicita eliberarea acestuia la orice subunitate de poliție unde există ghișeu de cazier judiciar, respectiv,  sediul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și sediul Poliției Municipiului Iași,  sediul Poliției Municipiului Pașcani, sediul Poliției Orașului Târgu Frumos, sediul Poliției Orașului Hârlău, sediul Secției 5 Poliție Rurală Răducăneni.

Acte necesare:

 1. actul de identitate în original (cartea de identitate, buletinul de identitate, pașaport, cartea de identitate provizorie și certificat de înregistrare a cetățenilor U.E., carte de rezidență, carte de rezidență permanentă, permis de ședere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate;

    Certificatul de integritate comportamentală pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

      Acte necesare

 1. cererea tip completată cu datele de stare civilă și motivată (Anexa nr. 1 din H.G. nr. 127/2020);
 2. actul de identitate în original (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate.
 3. împuternicirea avocaţială sau procura autentificată, în original și copie, iar atunci când este cazul și traducerea autorizată, astfel:
 • în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii  Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;
 • în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocaţiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.

Certificatul de integritate comportamentală se eliberează, de regulă pe loc pentru persoanele fără antecedente penale și în cel mult 3 zile lucrătoare pentru persoanele   cunoscute cu antecedente penale. Este valabil 6 luni de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

 

Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copiii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei personae, au obligația de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi, prezentarea certificatului de integritate comportamentală.

Cu acordul persoanei verificate (consimțământ expres, exprimat în scris), instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată pot solicita  o copie de pe Registru  în aceleași condiții în care se poate obține, potrivit Legii nr.290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

Rectificarea datelor înscrise în cazierul judiciar

Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

Cererea de rectificare trebuie motivată, însoţită de actele doveditoare şi se adresează unităţii de poliţie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat.

Unitatea de poliţie va comunica petiţionarului modul de soluţionare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.

Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestaţie, inclusiv pentru situaţia în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unităţii de poliţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competenţă domiciliază.