Apel telefonic de urgență
112
LEGEA 544/2001

Sesizaţi faptele de corupţie ale pesonalului M.A.I. la
0800.806.806
linie telefonică gratuită a
Direcţiei Generale Anticorupţie
 
Optimizat pentru
Rezoluție 1024x768
 
 
Informații utile - Acte necesare pentru eliberarea cazierului judiciar
 
  TAXA DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR ÎN VALOARE DE 10 LEI SE POATE PLĂTI:
  •  ÎN NUMERAR - LA UNITĂȚILE TERITORIALE ALE TREZORĂRIEI STATULUI
  •  PRIN MANDAT POȘTAL - LA UNITĂȚILE COMPANIEI NAȚIONALE POȘTA ROMÂNĂ SA
  •  PRIN DECONTARE BANCARĂ - DIN CONTUL PROPRIU DESCHIS LA O INSTITUȚIE DE CREDIT DIN ROMÂNIA
  •  NUMĂR CONT - 20330108
  •  COD FISCAL - 4541831 IPJ IAȘI
  •  COD IBAN - RO 31 TREZ 40620330108XXXXX

  Începând cu data de 10.09.2013 a fost operaționalizat sistemul informatic ROCRIS care permite eliberarea certificatelor de cazier judiciar pe loc persoanelor indiferent de locul de naștere, domiciliu sau reședința și care nu au antecedente penale.   Persoanele fizice născute în Romania, care au atribuit C.N.P. și nu sunt înscrise în cazierul judiciar, pot depune cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la orice unitate de poliție indiferent de locul de naștere ori de domiciliu/reședință, documentul solicitat fiind eliberat pe loc.
  Pentru celelalte categorii de persoane, eliberarea certificatului de cazier judiciar se va face de către Inspectoratele de Poliție Județene în 3 zile lucrătoare de la data solicitării, comform reglementărilor actuale în materie.
  Unitățile de poliție unde se pot depune cererile sunt:
  •  Inspectoratul de Poliție Județean Iași
  •  Poliția Municipiului Iași
  •  Poliția Municipiului Pașcani
  •  Poliția Orașului Hârlău
  •  Poliția Orașului Tg. Frumos
  •  Poliția Comunală Răducăneni
  Persoanele fizice născute în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la orice unitate de poliție indiferent de locul de domiciliu/reședință, sau prin împuternicit, documentul solicitat fiind eliberat pe loc în cazul în care persoana nu are antecedente penale și în 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii pentru cei care au antecedente penale.
  Certificatul de cazier judiciar are valabilitate 6 luni de la data eliberării și numai în scopul pentru care a fost eliberat.

      •  Formular Cerere cazier judiciar - persoane fizice 
      •  Formular Cerere cazier judiciar - persoane juridice 
      •  Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar 

  Acte necesare pentru persoane fizice:
      •  cerere tip scrisă citeț cu majuscule (se depune personal la unitatea de poliție de la locul de naștere, domiciliu sau reședință);
      •  act de identitate (buletin de identitate / carte de identitate, carte de identitate provizorie, pașaport/permis de ședere, aflate în termen de valabilitate);
      •  timbru fiscal în valoare de 2 lei;
      •  chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare a serviciului în valoare de 10 lei; (în original)
  Pentru I.P.J. Iași, taxa și timbrul fiscal se pot achita direct la ghișeul din incinta unității. Pentru formațiunile de poliție din județ, taxa se achită la Direcția Generală a Finanțelor Publice, iar timbrul fiscal se achiziționează de la oficiile poștale.
  Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita și prin împuterniciții acestora. Cererea va fi însoțită de procura autentificată în condițiile legii - original și în copie xerox, astfel:
      •  în țară autentificată de către un notar public;
      •  în străinătate autentificată prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenția de la Haga din 5 noiembrie 1961, este suficient să fie aplicată apostila;
  Procura trebuie formulată în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul și durata mandatului. În cazul procurii eliberate de către un notar din străinătate, aceasta trebuie tradusă în limba română și legalizată de un notar din țară; nu este valabilă traducerea după fax sau xerox;
      •  copie act identitate mandant (titularul certificatului de cazier judiciar);
      •  copie act identitate mandatar (împuternicit);
      •  chitanta prin care se face dovada achitarii taxei de prestare a serviciului în valoare de 10 lei (în original);
      •  timbre fiscal în valoare de 2 lei;
  Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
  În ambele situații, persoana mandatată să ridice certificatul de cazier judiciar trebuie să prezinte procura în original, precum și actul de identitate sau pașaportul.

  Începând cu data de 15.05.2014, certificatul de cazier judiciar pentru persoane juridice va fi eliberat pe loc pentru persoane juridice fără antecedente penale și în termen de 3 zile lucrătoare pentru cele cu mențiuni în cazierul judiciar.
  Cererea tip pentru obținerea certificatului de cazier judiciar va putea fi depusă la orice unitate de poliție.

  Acte necesare pentru persoane juridice - la depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice care solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar, va anexa urmatoarele documente:
      •  dovada că deponentul este reprezentul legal al persoanei juridice solicitante;
      •  copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;
      •  certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie xerox legalizată);
      •  timbru fiscal în valoare de 2 lei;
      •  chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare a serviciului în valoare de 10 lei (în original);
  Pentru I.P.J. Iași, taxa și timbrul fiscal se pot achita direct la ghișeul din incinta unității. Pentru formațiunile de poliție din județ, taxa se achită la Direcția Generală a Finanțelor Publice, iar timbrul fiscal se achiziționează de la oficiile poștale.

  Certificatele de cazier judiciar emise în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, vor fi eliberate astfel:
      A. - (1) În situația în care persoana juridică străină nu are sediul social, sucursala, filiala sau punctul de lucru pe teritoriul României, cererea se va depune prin reprezentant legal, care trebuie să-și dovedească calitatea, la unitatea de poliție.
      (2) Cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor juridice va fi însoțită de următoarele documente:
        - dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG 345/2010);
            Model de împuternicire emisă de persoana juridică pentru delegarea unei persoane fizice, în vederea depunerii cererii și ridicării certificatului de cazier judiciar privind persoana juridică
               *împuternicirea va fi depusă, în original, de către delegat, la momentul formulării cererii
        - copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;
        - copie certificat constatator (în cazul asociaților străini nerezidenți copia actului constitutiv al persoanei juridice române care solicită emiterea documentului în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, din care să rezulte calitatea de asociat a solicitantului);
        - chitanța de achitare a taxei în cuantum de 10 lei (în original);
        - timbru fiscal în valoare de 2 lei.
      B. - (1) În cazul persoanelor fizice străine nerezidente pe teritoriul României, obținerea certificatului se va face personal sau prin împuternicit, care va depune, în funcție de situație, cererea la unitatea de poliție și va anexa documentele enumerate anterior (procura - în original și copie de pe actul de identitate al solicitantului: pașaport sau act de identitate).

  Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la I.P.J. Iași:

  Pentru persoanele fără antecedente penale:
Ziua Primiri cereri Eliberări certificate
Luni, Miercuri, Joi 08:30 - 12:30
13:00 - 15:00
Imediat după depunerea cererii
Marți 08:30 - 12:30
15:30 - 17:30
Vineri 08:30 - 13:00


  Pentru persoanele cu antecedente penale:
Ziua Primiri cereri Eliberări certificate
Luni, Miercuri, Joi 08:30 - 12:30
13:00 - 15:00
08:30 - 12:30
13:00 - 15:00
(a treia zi lucrătoare)
Marți 08:30 - 12:30
15:30 - 17:30
08:30 - 12:30
15:30 - 17:30
(a treia zi lucrătoare)
Vineri 08:30 - 13:00 08:30 - 13:00
(a treia zi lucrătoare)


  Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la Poliția Municipiului Iași:
Ziua Primiri cereri Eliberări certificate
Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri 09:00 - 14:00 Imediat după depunerea cererii

  Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la Poliția Municipiului Pașcani:
Ziua Primiri cereri Eliberări certificate
Luni, Marți, Miercuri, Joi 09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Imediat după depunerea cererii
Vineri 10:00 - 13:00


  Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la Poliția Orașului Hârlău:
Ziua Primiri cereri Eliberări certificate
Luni, Marți, Joi, Vineri 08:30 - 10:30 Imediat după depunerea cererii


  Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la Poliția Orașului Tg. Frumos:
Ziua Primiri cereri Eliberări certificate
Luni - Vineri 08:00 - 16:00 Imediat după depunerea cererii


  Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la Poliția Comunală Răducăneni:
Ziua Primiri cereri Eliberări certificate
Luni, Miercuri, Joi 08:30 - 10:30 Imediat după depunerea cererii
      informatica@is.politiaromana.ro © 2007   Serviciul Comunicaţii şi Informatică - I.P.J. Iaşi