1. Model cerere persoană fizică obţinere autorizaţie de deţinere a detectoarelor de metale (Anexa 1) prevăzută la art. 2 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau îşi are reşedinţa solicitantul, după 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

         a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;

        b) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);

         c) chitanţa emisă de unităţile de trezorerie., din care să reiasă că a fost achitată suma de 10 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

        (2) Nu se eliberează autorizaţia prevăzută la alin. (1) persoanei care este arestată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000, sau care a suferit condamnări pentru asemenea infracţiuni.

         (3) Detectorul de metale va fi deţinut şi utilizat numai de titularul autorizaţiei.

         (4) Înstrăinarea detectorului de metale se va face numai după ce a fost radiat din evidenţele unităţii de poliţie.

2. Model cerere persoană juridică obţinere autorizaţie de deţinere a detectoarelor de metale (Anexa 2) prevăzută la art. 3 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social persoana juridică solicitantă, după 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

         a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice;

         b) statutul societăţii (original şi xerocopie);

         c) actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);

         d) chitanţa emisă de unităţile de trezorerie., din care să reiasă că a fost achitată suma de 20 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

         (2) Autorizaţia va cuprinde denumirea, sediul şi datele de stare civilă ale reprezentantului legal al instituţiei, precum şi caracteristicile de identificare ale detectorului de metale şi va fi însoţită de tabelul nominal privind angajaţii autorizaţi să utilizeze detectorul de metale.

         (3) Detectorul de metale deţinut de către o persoană juridică va putea fi înstrăinat în condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (4).

 

3. Model cerere persoană juridică obţinere autorizaţie de comercializare a detectoarelor de metale (Anexa 3) prevăzută la art. 6 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social persoana juridică solicitantă, după 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

         a) cerere-tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice;

         b) actul de înregistrare a societăţii, împreună cu statutul (copie şi original), din care să rezulte că are ca obiect de activitate comercializarea detectoarelor de metale;

         c) chitanţă din care să reiasă că a fost plătită la unităţile de trezorerie. suma de 30 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

 

Menţionăm că agentul comercial solicitant trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute la art. 5 şi art. 7 din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, respectiv: să aibă prevăzut în obiectul de activitate al societăţii comercializarea detectoarelor de metale şi spaţiul destinat comercializării detectoarelor de metale trebuie să aibă un afişaj stradal cu denumirea agentului economic şi a obiectului de activitate şi totodată să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori să se încheie contract de prestări de servicii cu o societate de pază şi securitate sau să aibă pază proprie permanent.